tst

Veřejná služba

Co je to veřejná služby?
Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální ačleňování osob, zvyšuje participaci lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Zároveň vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi. Ten kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží.
 
Pro vysvětlení je ntné uvést, že osoba se nachází v hmotné nouzi, pokud nemá možnost zabezpečit odpovídajícím způsobem své základní životní potřeby (fyzické, psychické, sociální), a to především vlastním přičiněním (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, popřípadě prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku).


 
Na co se veřejná služba zaměřuje?
Veřejná služba ovlivňuje život v obci a má podstatný vliv i na osobu v hmotné nouzi. Stává se tak přínosem pro obě strany. Veřejná služba je zaměřena na pomoc všem obcím na území České republiky (ať jde o obce, městyse nebo města) v činnostech, které jsou v jejím zájmu. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče. Samotné slovo "zejména" znamená, že obec může organizovat široké spektrum činností v reakci na místní podmínky a potřeby obce a jejich obyvatel. Činnosti, které obce dosud v rámci veřejné služby vykonávaly, jsou uvedeny v příloze č. 1 této publikace.
 
 
Kde je institut veřejné služby upraven?
Úprava veřejné služby je obsažena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pomoci v hmotné nouzi") v § 18a.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi neukládá obcím povinnost organizovat veřejnou službu, ale dává jim tento nástroj k využití. Důležité je, že vede nejen ke zlepšení vnějšího vzhledu obce, ale velmi často i ke zlepšení vnitřního života obce, včetně mezilidských vztahů. Úkoly pro obec, která se rozhodne veřejnou službu organizovat, jsou uloženy v obci v samostatné působnosti. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v § 62b. Úkoly vyplývající pro obecní úřad, pokud obec začne veřejnou službu organizovat, jsou úkoly v přenesené působnosti. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v § 62a.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz